ازدواج ثبت شده درشش ماهه اول سال1389 شهرستان درمیان
شهرستان درمیان فاقد دفترخانه ازدواج و طلاق می باشد و تنها یک مورد ازدواج معوقه 
اقرارنامه ای در شهرستان درمیان در نیمه نخست سال1389 به ثبت رسیده است