فراوانی نام انتخاب شده در سال 1390 به تفکيک جنس
فراوانی  نام دختر فراوانی نام پسر ردیف
52 فاطمه 32 امیرحسین 1
28 فاطمه زهرا 21 محمد 2
18 ستایش 17 امیرعلی 3
12 زهرا 15 امیرمحمد 4
12 زینب 13 محمدامین 5
11 مطهره 13 محمدطاها 6
10 اسما 10 بنیامین 7
10 کوثر 9 علیرضا 8
9 مریم 8 مهدی 9
9 حدیثه 8 محمدحسین 10
8 مبینا 8 محمدمهدی 11
8 مهدیه 8 نیما 12
8 مائده 8 میلاد 13
7 آسیه 8 ایمان 14
7 مهسا 7 محمدصالح 15
6 عارفه 7 احسان 16
6 محیا 7 علي 17
6 نیایش 7 عرفان 18
6 فائزه 6 ابراهيم 19
6 نرگس 6  سبحان 20