فراوانی نام انتخاب شده در ماه بهمن سال 1390 به تفکیک جنس
فراوانی  نام دختر فراوانی نام پسر
7 فاطمه 4 امیرحسین
3 نازنین زهرا 2 ماهان
3 فاطمه زهرا 2 محمدصالح
2 طاهره 2 امیرمحمد
2 مبینا 2 ایمان
2 آرزو 2 ابوالفضل
2 سلما 2 محمدطاها
2 مائده  
2 مهیا
2 نیایش
2 مهسا 2 بنیامین ٨ مائده ٢ زن
  ٩ مهيا ٢ زن
  ١٠ نيايش ٢