فراوانی نام انتخاب شده در ماه اسفند سال 1390 به تفکیک جنس
فراوانی  نام دختر فراوانی نام پسر
3 فاطمه 5 امیرعلی
2 فاطمه زهرا 3 محمد
  2 مهدی
2 رضا
2 نیما
2 امیرحسین
2 محمدعرفان
2 عرفان
2 محمدطاها