فراوانی نام انتخاب شده در 9ماهه سال 1390 به تفکیک جنس (فروردین  تا  آذر)
فراوانی  نام دختر فراوانی نام پسر
37 فاطمه 24 امیرحسین
20 فاطمه زهرا 17 محمد
18 ستایش 11 امیرعلی
10 زهرا 11 محمدامین
10 مطهره 9 علیرضا
10 کوثر 8 محمدطاها
10 زینب 8 امیرمحمد
9 اسما 8 بنیامین
8 مریم 6 میلاد
6 فائزه 6 محمدحسین
6 آسیه 6 علی 
6 مائده 5 محمدمهدی
6 حدیثه 5 مهدی
6 مهسا 5 امیرمهدی
2 مهسا 2 بنیامین