فراوانی نام سال 1388 شهرستان درمیان
تعداد پسر ردیف تعداد دختر ردیف
41 محمد 1 55 فاطمه 1
24 امیرحسین 2 17 زهرا 2
23 امیر محمد 3 16 ستایش 3
9 ابوالفضل 4 16 مائده 4
9 مهدی 5 15 فاطمه زهرا 5
9 یوسف 6 12 زینب 6
8 امیرعلی 7 12 فائزه 7
8 علی 8 12 مبینا 8
7 اسماعیل 9 10 مریم 9
7 احمد 10 9 مهدیه 10
7 احسان 11 8 فرزانه 11
7 علیرضا 12 7 ریحانه 12
7 میثم 13 7 سمیرا 13
7 محمدطاها 14 7 عارفه 14
7 محمدرضا 15 7 کوثر 15
7 محمدحسین 16 7 هستی 16
7 محمد امین 17 6 آرزو 17
6 حسین 18 6 حدیثه 18
6 سجاد 19 6 فهیمه 19
6 سهیل 20 6 محدثه 20