فراوانی نام6 ماهه اول سال 1389 شهرستان درمیان
تعداد پسر ردیف تعداد دختر ردیف
13 محمد 1 21 فاطمه 1
12 امیر محمد 2 11 فاطمه زهرا 2
9 امیر علی 3 9 کوثر 3
9 محمدامین 4 8 ستایش 4
8 مهدی 5 8 مریم 5
8 محمدرضا 6 6 فائزه 6
6 امیرحسین 7 6 مهدیه 7
5 ایمان 8 5 اسما 8
5 احمد 9 5 زهرا 9
5 علی 10 5 محدثه 10
5 محمد مهدی 11
5 محمدطاها 12