نسخه ایمیلی صفحه

نام ونام خانوادگی (دلخواه) :  پست الکترونیک :    ایمیل گیرنده :   
بعد از زدن دکمه ارسال اطلاعات زیر به ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.

فوت های ثبت شده بر حسب جنس ، شهری و روستایی
     

 

وفات

وفات

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1399

3ماهه اول سال1399      6ماهه اول سال 1399     9ماهه سال 1399

========================
فروردین99   اردیبهشت99   خرداد99    تیر99    مرداد99    شهریور99

مهر99    آبان99    آذر99    دی99    بهمن99    اسفند99

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1398


فروردین98   اردیبهشت98   خرداد98    تیر98    مرداد98    شهریور98

مهر98    آبان98    آذر98    دی98    بهمن98    اسفند98

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1397

3ماهه اول سال1397      6ماهه اول سال 1397     9ماهه سال 1397

========================

فروردین97      اردیبهشت97      خرداد97      تیر97      مرداد97      شهریور97

مهر97      آبان97      آذر97      دی97      بهمن97      اسفند97

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1396

3ماهه اول سال 1396      6ماهه اول سال 1396     9ماهه سال 1396

========================

فروردین96      اردیبهشت96      خرداد96      تیر96      مرداد96      شهریور96

مهر96      آبان96      آذر96      دی96      بهمن96      اسفند96

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1395

3ماهه اول سال 1395      6ماهه اول سال 1395     9ماهه سال 1395

========================

فروردین95      اردیبهشت95      خرداد95      تیر95      مرداد95      شهریور95

مهر95      آبان95      آذر95      دی95      بهمن95      اسفند95

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1394

3ماهه اول سال 1394     6ماهه اول سال 1394     9ماهه سال 1394

========================

فروردین94      اردیبهشت94      خرداد94      تیر94      مرداد94      شهریور94

مهر94      آبان94      آذر94      دی94      بهمن94      اسفند94

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3ماهه اول سال 1393     6ماهه اول سال 1393     9ماهه سال 1393

========================

فروردین93      اردیبهشت93      خرداد93      تیر93      مرداد93      شهریور93

مهر93      آبان93      آذر93      دی93      بهمن93      اسفند93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3ماهه اول سال 1392     6ماهه اول سال 1392     9ماهه سال 1391

========================

فروردین92      اردیبهشت92      خرداد92      تیر92      مرداد92      شهریور92

مهر92      آبان92      آذر92      دی92      بهمن92      اسفند92

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال1391

--------------------------------------

3ماهه اول سال1391      6ماهه اول سال1391        9ماهه سال1391

========================

فروردین91      اردیبهشت91      خرداد91      تیر91      مرداد91      شهریور91

مهر91      آبان91      آذر91      دی91      بهمن91      اسفند91

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فروردین90      اردیبهشت90      خرداد90      تیر90      مرداد90      شهریور90

مهر90      آبان90      آذر90      دی90      بهمن90      اسفند90

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3ماهه اول 1389        6ماهه اول1389        9ماهه سال 1389

===================

فروردین89      اردیبهشت89      خرداد89      تیر89      مرداد89      شهریور89

مهر89      آبان89      آذر89      دی89      بهمن89      اسفند89

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1388

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آخرین بروز رسانی : 1399/04/05 08:23:20  تعداد مشاهده : 3161  نویسنده / ویرایشگر : AdminFullName